Sijainti: Pääsivu LukiMat - Oppimisen arviointi Tietopalvelu Arviointi käytännössä

Arviointi käytännössä

Oppimisen arviointi on jatkuva prosessi. Arvioinnista saatua tietoa käytetään tukitoimien valinnassa ja tuen suunnittelussa. Tukitoimien aikana seurataan lapsen oppimista ja kerätään tietoa lapsen oppimiseen vaikuttavista tekijöistä. Tämä tieto auttaa lapsen tarpeisiin sopivan tuen räätälöinnissä. Tarvittaessa palataan taitojen tarkempaan arviointiin.

Kuva. Oppimisen arviointi prosessina
Kuva. Oppimisen arviointi prosessina

Ensimmäinen tavoite oppimisen arvioinnissa on tuen tarpeen tunnistaminen. Tavoitteena on niiden lasten tunnistaminen, jotka syystä tai toisesta jäävät taidoissaan alle ikä- tai luokkatason (suorituksen vertaaminen arviointivälineen tarjoamaan viiteaineistoon) tai eivät ole edistyneet riittävästi suhteessa oppimiselle asetettuihin tavoitteisiin. Tuen tarvetta koskeva arviointi on hyvä tehdä koko opetusryhmälle. Erityisesti niiden lasten kohdalla, jotka tarvitsevat tukea, on tärkeää myös taitojen tarkempi arviointi. Sen päämääränä on kartoittaa ne taitojen osa-alueet, joihin tuen/opetuksen tulisi kohdistua ja toisaalta taitojen taso, jolta tuki kannattaa aloittaa. Joskus jo taitojen ryhmäarviointi antaa riittävästi tietoa tuen aloittamiseen ja osataitoja voidaan arvioida tarkemmin annetun tuen aikana.

Toisena tärkeänä tavoitteena oppimisen arvioinnissa on seurata lapsen oppimista tarjotun tuen aikana, jotta tuen vaikuttavuutta voidaan arvioida. Oppimista seuraamalla voidaan arvioida tuen riittävyyttä ja tarvittaessa räätälöidä tukea tarpeisiin sopivaksi niiden lasten kohdalla, jotka eivät ole edistyneet riittävästi suhteessa oppimiselle asetettuihin tavoitteisiin. Oppimisen arvioinnin tulisi olla jatkuvaa niin tuen tarpeen tunnistamisen kuin oppimisen seuraamisen osalta.

Lukemisen- ja kirjoittamisen sekä matematiikan osaamisen arviointiin suunnitellut välineet löytyvät LukiMat –verkkopalvelun Oppimisen arvioinnin kohdasta ’Materiaali’. Tuen tarpeen tunnistamisen välineillä saatua arviointitietoa käytetään yhdessä muilla menetelmillä saatujen tietojen kanssa tunnistamaan ne lapset, jotka ovat lisätuen tarpeessa. Oppimisen seurannan välineillä voidaan seurata oppimisen edistymistä ja saadun tuen vaikuttavuutta. Kokonaiskäsityksen muodostamiseksi on seurantatietoa hyvä täydentää esim. havainnoimalla lasta oppimistilanteissa ja käyttämällä muita arviointimenetelmiä. LukiMat-palvelun Oppimisen arvioinnin välineitä voi käyttää tietyiltä osin myös taitojen tarkempaan arviointiin.

sivun alkuun