Sijainti: Pääsivu LukiMat - Oppimisen arviointi Tietopalvelu Kirjallisuus

Kirjallisuus

Alatupa, S., Karppinen, K., Kelttikangas-Järvinen, L. & Savioja, H. (2002) Koulu, syrjäytyminen ja sosiaalinen pääoma – Löytyykö huono-osaisuuden syy koulusta vai oppilaasta? Sitran raportteja 75.

Aro, M. (2006). Miten kirjoitusjärjestelmä vaikuttaa lukemaan oppimiseen? Teoksessa  M. Takala & E. Kontu (toim.), Luki-vaikeudesta Luki-taitoon (s. 107-123). Helsinki: Yliopistopaino.

Aunola, K. & Lerkkanen, M.-K. (2004). Motivaation yhteys lukutaidon edistymiseen. Kielikukko (4), 2–8.

Barth, A.E., Stuebing, K.K., Anthony, J.L., Denton, C.A., Mathes, P.G., Fletcher, J.M. & Francis, D.J.(2008). Agreement among response to intervention criteria for identifying responder status. Learning and Individual Differences, 296–307.

Brown-Chidsey, R. & Steege, M. W. (2005). Response to Intervention- Principles and Strategies for Effective Practice.Guilford Press, New York.

Darling-Hammond. L.  (2010). The flat world and education. How America’s commitment to equity will determine our future. Teachers College, Columbia University, New York.

Darling-Hammond, L. &  Bransford, J. (Eds.) (2005). Preparing teachers for a changing world – what teachers should learn and to be able to do. Jossey-Bass, San Francisco , CA.

Daly, E.J., Witt, J.C., Martens, B.K. & Dool, E.J. ( 2007). A model for conducting a functional analysis of academic learning problems. School Psychology Review, 26, 554-575.

Erityisopetuksen strategia 2007. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2007:47. Saatavilla osoitteessa http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2007/Erityisopetuksen_strategia.html

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010. Opetushallitus. Saatavilla osoitteessa http://www.oph.fi/download/131115_Esiopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2010.pdf

Fuchs, D. & Fuchs, L.S. (2006). Introduction to response to intervention: What, why, and how valid is it? Reading Research Quarterly, 41(1), 93–99.

Fuchs, L.S. & Fuchs, D. (2007). A Model for implementing responsiveness to intervention. Teaching Exceptional Children, 39 (5), 14–30.

Gresham,F.M. (2007).  Evolution of the response –to-intervention concept: empirical foundations and recent developments. Teoksessa S.R. Jimerson, M.K. Burns & A.M. VanDerHayden (toim.), Handbook of response to intervention. Springer, New York: Springer,10-24.

Grigorenko, E.L. (2009). Dynamic assessment and response to intervention: Two sides of one coin. Journal of Learning Disabilities, 42(2), 111–132.

Johnson, E., Mellard, D.F., Fuchs, D. & McKnight, M.A. (2006). Responsiveness to intervention (RTI): How to do it. RTI manual. National Research Center on Learning Disabilities. J.R. Pearson Hall. Saatavilla osoitteessa http://www.nrcld.org.

Individuals with Disabilities Education Improvement Act of 2004 (IDEA) , Pub. L., No. 108-446, 20 U.S.C §§ 1400 (2004).

Kavale, K.A. & Flanagan, D.P. (2007). Ability-achievement discrepancy, response to intervention, and assessment of cognitive abilities/processes in specific learning disability identification: toward a contemporary operational definition. Teoksessa S.R. Jimerson, M.K. Burns & A.M. VanDerHayden (toim.), Handbook of response to intervention. Springer, New York: Springer,130-147.

Kivirauma, J. (2009) Erityisopetuksen historialliset kehityslinjat. Teoksessa  Moberg, S,, Hautamäki, J., Kivirauma, J., Lahtinen, U., Savolainen H, & Vehmas, S. Erityispedagogiikan perusteet. WSOY, Helsinki.

Kratochwill, T.R., Clements, M.A., Kalymon, K.M. (2007). Response to intervention: Conceptual and methodological issues in implementation. Teoksessa S.R. Jimerson, M.K. Burns & A.M. VanDerHayden (toim.), Handbook of response to intervention. Springer, New York: Springer,25-52.

Kuntien rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmä: vaihtoehtoja uudistuksen toteuttamiseksi. VATT-tutkimuksia 141. Saatavilla osoitteesta http://www.vatt.fi/file/vatt_publication_pdf/t141.pdf

Kuusela, J & Etelälahti, A. (2008)  Maahanmuuttajoppilaiden oppimistulokset, asenteet ja jatkokoulutusvalinnat perusopetuksen päättövaiheessa.  Teoksessa Kuusela, J. Etelälahti, A, Hagman, Å, Hievanen R., Karppinen K. Nissilä, L. Rönnberg U. & Siniharju, M. Maahanmuuttajaoppilaat ja koulutus – tutkimus oppimistuloksista, koulutusvalinnoista ja työllistymisestä. S 97-133.  Opetushallitus, Helsinki.

Laine, K.  2002 ORIGINS, syrjäytymisen syntymekanismit varhaislapsuudessa. SYREENI, Suomen Akatemian tutkimusohjelma 2000-2003 Syrjäytyminen, eriarvoisuus ja etniset suhteet Suomessa. Suomen Akatemian tiedeaamiainen 15.5.2002

Layton, C. A. & Lock, R. H. (2008). Assessing students with special needs to produce quality outcomes. Upper Saddle River, NJ: Pearson/Merrill Prentice Hall.

Lyytinen, H., Ahonen, T., Aro, M., Aro, T., Holopainen, L., Närhi, V. & Räsänen, P. (2001). Kehitysneuropsykologinen näkökulma oppimisvaikeuksiin. Teoksessa P. Fadjukoff, T. Ahonen & H. Lyytinen (toim.), Oppimisvaikeudet, tutkimuksesta käytäntöön. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti, 24–58.

National Center for Educational Evaluation and Regional Assessment (2009). Assisting students struggling with mathematics: Response to intervention (RtI) for elementary and middle schools. Practice guide.Institute of Educational Sciences, USA.

Niinikoski, M-L., Eronen, A., Venäläinen, R.  (2010) Esi- ja perusopetuksen oppilashuollon palvelurakenteen arviointi kehittäjäkunnissa. Opetushallitus; Raportit ja Selvityksiä 2010:5.

Olson, S.C., Daly III, E.J., Andersen, M., Turner, A. & LeClair C. (2007). Assessing student response to intervention. Teoksessa S.R. Jimerson, M.K. Burns & A.M. VanDerHayden (toim.), Handbook of response to intervention. Springer, New York: Springer, 117-129.

Oppilashuoltoon liittyvän lainsäädännön uudistamistyöryhmän muistio. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä, 2006: 33.

Paananen, M., Aro, T., Kultti-Lavikainen, N. & Ahonen, T. (2005). Kummi 4. Oppimisvaikeuksien arviointi - psykologin, opettajien ja vanhempien yhteistyötä. Jyväskylä: Siirtopaino.

Paananen R (2011). Suomalaisrekisterit osoittavat köyhyyden ja huono-osaisuuden periytyvänylisukupolvisesti. Tiedote. Suomen Akatemia. 12.1.2011.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset (2010). Opetushallitus. Saatavilla osoitteessa www.oph.fi/download/127373_Perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteiden_muutokset_291010.pdf

Perusopetuslain muutokset (642/2010). Saatavilla osoitteessa http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20100642

PISA 2009. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Saatavilla osoitteessa http://www.minedu.fi/pisa

Ravitch, D. (2010). The death and life of a great American school system – How testing and Choice are undermining education. Basic Books, New York, NY.

Reschly, A.L., Coolong-Chaffin, M., Christenson, S.L. & Gutkin, T. (2007). Contextual influences and response to intervention: critical issues and strategies.  Teoksessa S.R. Jimerson, M.K. Burns & A.M. VanDerHayden (toim.), Handbook of response to intervention. Springer, New York: Springer,10-24.

Räsänen, P. Närhi, V. & Aunio, P (2010). Matematiikassa heikosti suoriutuvat oppilaat perusopetuksen 6.luokan alussa. Teoksessa Niemi, E. K. & Metsämuuronen, Miten matematiikan taidot kehittyvät? Matematiikan oppimistulokset peruskoulun viidennen vuosiluokan jälkeen vuonna 2008. (pp. 165-203) Koulutuksen seurantaraportti 2010:2. Opetushallitus, Helsinki.

Siiskonen, T., Aro, M. & Holopainen, L. (2001). Lukeminen ja kirjoittaminen. Teoksessa T. Ahonen, T. Siiskonen & T. Aro (toim.), Sanat sekaisin. Kielelliset oppimisvaikeudet ja opetus kouluiässä (s. 58-80). Opetus 2000. Jyväskylä: PS-Kustannus.

Sipilä, N., Kestilä, L. & Marikainen, P. (2011). Koulutuksen yhteys nuorten työttömyyteen. Mihin perustutkinto riittää 2000-luvun alussa?, Yhteiskuntapolitiikka 76 (2) 121-134.

Tilastokeskus (2010). Suomen virallinen tilasto (SVT): Erityisopetus [verkkojulkaisu]. ISSN=1799-1595. 2010. Helsinki: Tilastokeskus. Saatavilla osoitteessa: http://www.stat.fi/til/erop/2010/erop_2010_2011-06-09_tie_001_fi.html.

Tilastokeskus (2011). Suomen virallinen tilasto (SVT): Erityisopetus [verkkojulkaisu]. ISSN=1799-1595. Helsinki: Tilastokeskus. Saatavilla osoitteessa: http://www.stat.fi/til/erop/index.html.

Torgesen, J.K. (2000). Individual differences in response to early interventions in reading: The lingering problem of treatment resisters. Learning Disabilities Research & Practice, 15 (1), 55-64.

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) (1994).  The Salamanca statement and framework for action on special needs education. Spain, 7-10 June 1994.

United Nations (2007). 61/106 Convention on the Rights of Persons with Disabilities. (A/61/611) 24 January 2007

Viljaranta, J. (2010). The development and role of task motivation and task values during different phases of the school career. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research, 401.

sivun alkuun