Sijainti: Pääsivu Lukeminen Tietopalvelu Lukutaidon arviointi

Lukutaidon arviointi

Taustaa lukitaitojen kehittymisestä

 Suomen kielessä kirjoitustaito opitaan yleensä yhtä aikaa lukutaidon kanssa ja taitojen kehittyminen tukee toisiaan – puhutaan lukitaitojen oppimisesta. Lukutaidon taustalla olevat valmiudet (erityisesti herkkyys äänteiden havaitsemiseen eli fonologinen tietoisuus, kielellinen lyhytkestoinen muisti, nimeämisen taidot, sanavarasto ja kielen ymmärtäminen) kehittyvät pitkälti jo ennen kouluikää. Ne muodostavat perustan varsinaisten lukitaitojen hankkimiselle. Suomenkielessä erityisen tärkeää on kirjain-äännevastaavuuden oppiminen ja äänteiden yhdistelemisen taito lukemisen opettelun alkuvaiheessa. Perustaitojen oppimisen jälkeen lukitaidot sujuvoituvat. Silloin lukeminen on nopeaa ja vaivatonta, ja huomion voi kiinnittää tekstin sisältöön.

 

1-luokkalaisilla lukemisen pulmat näyttäytyvät ensin joko oppimisen hitautena tai lukemisen ja kirjoittamisen virheellisyytenä. Myöhemmin pulmat esiintyvät erityisesti lukemisen sujuvoitumisen viivästymisenä.

 

Lukemisen pulmien ja tuentarpeen arvioinnin lähtökohtana on lukitaitojen ja niiden taustalla olevien kielellis-kognitiivisten tekijöiden luotettava arviointi. Lukemisen pulmia kannattaa myös arvioida tarkkailemalla millä tavoin lapsi lukee: mikä lukemisessa onnistuu ja mikä tuottaa pulmia.

 

Tavoitteena yksilöllinen tuki

Lukutaidon kehityksen seurannan ja arvioinnin avulla pyritään tunnistamaan kehityksessään tukea tarvitsevat lapset mahdollisimman varhain.

 

  • Arvioinnista saadun tiedon avulla tukea voidaan yksilöllistää.
  • Arvioinnissa on tärkeää käyttää luotettavia menetelmiä, jotka perustuvat tietoon lukutaidon kehityksestä.
  • Lukivaikeuksien lisäksi lapsella voi olla muita oppimisen ongelmia. Tällöin arviointiin tarvitaan usein opettajien lisäksi muiden alojen ammattilaisia, kuten esimerkiksi psykologi tai puheterapeutti.

 

Lukemiseen liittyvien valmiuksien arviointi

 

Nimeämisen arvioinnista

 

Kysymyslaatikko lukemiseen liittyvien valmiuksien arvioimiseksi

 

Tietokoneella tehtäviä arviointitehtäviä

 

Lukutaidon arviointi –osioon kootaan kuvauksia ja tietoa käytössä olevista lukemisvalmiuksien ja lukutaidon arvioinnin välineistä sekä tietoa laajemmasta yksilöllisestä arvioinnista, jonka avulla ongelmia voidaan selvittää. Lukutaidon arviointi –osioon tulee tarjolle myös hankkeen aikana kehitettäviä arvioinnin välineitä, niihin liittyvää tausta- ja tutkimustietoa sekä välineiden käytön ja soveltamisen ohjeita.

 

sivun alkuun