Sijainti: Pääsivu Lukeminen Vanhemmalle Lukemaan opettamisen perusteita

Lukemaan opettamisen perusteita

Lukemisen alkeisopetus

Lukemisen opettamisessa käytetään erilaisia menetelmiä. Suomessa on yleisimmin käytössä KÄTS-menetelmä (kirjain-äänne-tavu-sana), jossa aluksi opetellaan tunnistamaan kirjain ja sitä vastaava äänne, äänteitä yhdistetään liukumalla tavuiksi ja tavuja sanoiksi.

 

Harjoittelussa edetään lapsen taitojen mukaan. Oppimistilanteissa yritetään löytää sopivan haasteellisia tehtäviä. Tällöin tehtävät ovat mielenkiintoisia, mutta eivät lannista lasta. On hyvin tärkeää säilyttää oppimisen ilo ja lapsen luottamus omiin taitoihinsa.

 

Lukemaan opettamisen eteneminen

Kirjain-äännevastaavuus

Opetus aloitetaan yleensä vokaaleista, koska ne on helppo erottaa sanoista. Äänteitä ja kirjainten nimiä ja muotoja harjoitellaan leikkien, laulujen, lorujen ja tarinoiden avulla. Äännettä kuunnella sanoista ja tutkitaan miltä se suussa tuntuu. Se tunnistetaan tavuissa ja sanoissa.  Helpointa on aluksi kuunnella sanan alussa ja lopussa kuuluvaa äännettä. Korvaa herkistetään kuulemaan äänteen kesto (lyhyt vai pitkä). Lopuksi harjoitellaan piirtämään äännettä vastaava kirjainmerkki.


Äänteitä opetellessa esimerkiksi L -kirjainta vastaava äänne lausutaan /l/-äännettä käyttäen ja samoin T-kirjain lausutaan /t/. Tällöin ei siis käytetä kirjainten nimiä (esim. /äl/ ja /tee/). 

 

Äänteiden yhdistäminen tavuiksi

Äänteiden yhdistäminen tavuiksi on lukemaan oppimisen välivaihe.  Aluksi opetellaan yhdistämään kaksi äännettä liukuen äänteestä toiseen, jonka jälkeen tavuja lihotetaan lisäämällä niihin uusia äänteitä. Koska suomenkieli on tavujakoinen kieli, tavujen hahmottaminen auttaa lasta myös oikeinkirjoituksessa. Tavujen tunnistamista sanoista voidaan harjoitella esimerkiksi taputtamalla.

 

Äänteiden yhdistämistä opetellessa voi aluksi korostaa äänteitä ja helpottaa niiden yhdistämistä pidentämällä ääntämistä. Esimerkiksi tavu SU luetaan aluksi /sss/ - /uuu/ (siis /s/-äännettä eli sihinää ja /u/-äännettä pidentäen) ja lopuksi näitä yhteen liittäen /sssuuu/.

 

Sanojen lukeminen

Lopuksi tavuja yhdistetään sanoiksi liukumalla äänteestä toiseen. Alkutavun hahmottaminen auttaa lasta sanan ennakoinnissa ja sujuvassa lukemisessa. Tuttuja sanoja tunnistetaan ja leikkiluetaan (lasten nimet, luokan esineet) myös kokonaisina sanahahmoina.

Sujuva lukeminen

Sujuvan lukutaidon saavuttamiseksi tarvitaan paljon harjoitusta. Sujuvaa lukemista on tehokkainta harjoitella siten, että lapsi lukee samaa tekstiä useita kertoja (esim. 3-5 kertaa) aluksi ääneen ja lukutaidon kartuttua äänettömästi.

Luetun ymmärtäminen

Lukemisen tärkeä tavoite on ymmärtää, mitä lukee. Luetun ymmärtämistä edistää rikas sanavarasto, kyky ymmärtää kuulemaansa ja ymmärtämisen erilaiset strategiat, joita harjoitellaan koulussa. Luetun ymmärtämisen kannalta on tärkeää keskustella luetusta ja kertoa omin sanoin, mitä on lukenut.

Kirjoitustaidon opetus

Luku- ja kirjoitustaito opetetaan 1. luokalla yleensä rinnakkain, koska ne tukevat toisiaan.  Lukutaito kehittyy kuitenkin usein hieman kirjoitustaitoa nopeammin. Kirjoitustaidon opetus etenee kirjainmuotojen opettelusta, tavujen ja sanojen sekä omien tekstien tuottamiseen.

 

Lähteet:

Lerkkanen, M.-K. (2006). Lukemaan oppiminen ja opettaminen esi-ja alkuopetuksessa. WSOY.

Takala, M & Kontu, E. (2006). Lukivaikeudesta lukitaitoon. Yliopistopaino.

sivun alkuun