Sijainti: Pääsivu Matematiikka Monimat Kognitiivisen toimintakyvyn arviointi

Kognitiivisen toimintakyvyn arviointi

Kognitiivisen toimintakyvyn yleiskartoitus on lomake tukemaan lapsen tai nuoren kognitiivisen kehityksen tai oppimiseen liittyvien vaikeuksien selvittämistä.

Kognitiivisen toimintakyvyn yleiskartoitus -lomake on tarkoitettu moniammatillisen työryhmän työntekijöille työskentelyrungoksi, jota voi hyödyntää arvioitaessa lapsen kognitiivista toimintakykyä. Kognitiivisella toimintakyvyllä tarkoitan sitä lapsen havainto-, ajattelu- ja toiminnallisten taitojen kokonaisuutta, jonka pohjalta hän muodostaa käsityksensä ja toimii sen hetkisessä ympäristössään.

Lomakkeen käsitteistö on pyritty rakentamaan yleiskieliseksi, joka mahdollistaa sen käytön eri ammattiryhmien yhteistyönä.

Lomake sisältää kolme osa-aluetta:

Ensimmäiseen osaan on koottu avoimia kysymyksiä arviointiprosessiin orientoitumiseksi. Tämä sisältää a) arvioinnin kysymyksenasettelun ja siihen liittyvän työnjaon, b) taustan, kehityshistorian ja elämäntilanteen kartoituksen, c) terveydentilaan ja koulunkäyntiin liittyvät taustatiedot.

Lomakkeen toinen osa sisältää tarkistuslistan kognitiivisen toimintakyvyn osa-alueista:

 • aistitoiminnot
 • itsestä huolehtiminen
 • henkinen energia ja tunne-elämä
 • vuorovaikutus
 • temperamentti
 • motoriset toiminnot
 • tarkkaavuus ja toiminnanohjaus
 • visuo-spatiaalinen hahmotus
 • muisti ja oppiminen
 • kieli ja kommunikaatio
 • ajattelu ja päättely
 • akateemiset taidot

 

Lomakkeen kolmas osa on tietojen kokoamista varten, jonne kootaan yhteen havaitut a) puutteet ja b) vahvuudet lapsen kognitiivisessa toimintakyvyssä sekä hahmotellaan lapsen mahdollisesti kehitykselleen ja kasvulleen tarvitsemia erilaisia tukitoimia.

Lomake on tarkoitettu vapaasti ammatillisissa ja tutkimuksellisissa konteksteissa käytettäväksi. Tutkimusyhteyksissä käytettäessä viite aina mainittava.

 

Lomakkeen tai sen osien kopiointi tai muokkaaminen itsenäisesti käytettäväksi tai osaksi muita materiaaleja on kielletty.

© Räsänen, Jyväskylä 2016

Lomakkeesta on nyt saatavilla päivitetty versio 2.2.
Versiossa 2.2. on päivitetty kohtia Temperamentti sekä Visuo-Spatiaaliset taidot sekä tarkennettu kohtaa Kommunikaatio.
Voit ladata version 2.2 pdf-muodossa tulostettavaksi täältä.#mce_temp_url#

Lomakkeesta on nyt saatavilla päivitetty versio 3.0.
Versiossa 3.0 lomakkeen sisällöt on järjestelty uudelleen ja siihen on lisätty kokoomasivu, johon voi kirjata keskeiset havainnot.
Lisäksi Itsestä huolehtiminen kohtaan on lisätty kohta Päihteiden käyttö.
Voit ladata version 3.0 pdf-muodossa tulostettavaksi täältä.#mce_temp_url#

sivun alkuun