Sijainti: Pääsivu Matematiikka Monimat Raportteja ja julkaisuja

Raportteja ja julkaisuja

Kehittämishankkeet

 

Hanna Peltonen: Matemaattisten oppimisvaikeuksien tunnistaminen maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavassa koulutuksessa.

2013, Hämeenlinnan ammatillinen opettajakorkeakoulu, Ammatillinen erityisopettajankoulutus.

TIIVISTELMÄ

Tämän hankkeen yhtenä tavoitteena oli kehittää matematiikkatesti maahanmuuttajien matemaattisten taitojen arvioimiseksi. Testin kehittämisessä huomioitiin maahanmuuttajien puutteellinen suomen kielen osaaminen ja tottumattomuus testien tekemiseen. Maahanmuuttajan testistä saaman pistemäärän perusteella voidaan tehdä alustava arvio tuen tarpeesta matemaattisissa aineissa. Ennen kuin päätös tuen tarpeesta tehdään, täytyy maahanmuuttajan taustatiedot, oppimishistoria ja elämäntilanne kartoittaa tätä tarkoitusta varten laaditun strukturoidun haastattelulomakkeen avulla. Yhdistämällä matematiikkatestistä ja haastattelusta kerätyt tiedot voidaan tehdä arvio tuen tarpeesta matemaattisissa aineissa maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmistavassa koulutuksessa.

 

Tutkimukset

Hanna Koho: MAKEKO ja muu matemaattinen suoriutuminen: yhteys sukupuoleen ja etniseen taustaan 2.–4. luokalla

2012, Psykologian pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston käyttäytymistieteiden laitos.

Tutkimus on osa Niilo Mäki Instituutin Monimat -projektia, joka on kolmivuotinen tutkimus- ja kehittämishanke, jossa pyritään tukemaan maahanmuuttajalasten matematiikan perustaitoja esikoulussa sekä alkuopetuksessa. Tutkimuksessa käytetty aineisto kerättiin kevään 2009 ja alkuvuoden 2010 aikana.

Lataa raportti tästä.

Venla Isaksson: Suomea toisena kielenään puhuvien lasten sanaston hallinta ja matemaattiset taidot: Pilottitutkimus Kuvasanavarastotestistä.

2012,Erityispedagogiikan pro gradu –tutkielma. Kasvatustieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto.
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Niilo Mäki Instituutin uuden Kuvasanavarastotestin toimivuutta. Kuvasanavarastotesti on kehitetty mittaamaan suomea toisena kielenään puhuvan lapsen matemaattisen sanavaraston tasoa. Oppitunneilla käytetyn sanaston ymmärtäminen on avainasemassa siinä, että lapsi voi oppia kyseistä oppiainetta. Suomessa maahanmuuttajataustaiset lapset ja nuoret menestyvät erityisen heikosti juuri matematiikassa. Tämän testin avulla heidän ainekohtaista kielitaitoaan voitaisiin arvioida, ja siten suunnata tukea aiempaa paremmin. Tutkimus on ensimmäinen, jossa tätä testiä tutkitaan lasten testaukseen.

 

Lataa raportti tästä.

 

sivun alkuun