Sijainti: Pääsivu Matematiikka Kirjoituksia Ovatko peruskoululaisten matematiikan perustaidot heikkenemässä?

Ovatko peruskoululaisten matematiikan perustaidot heikkenemässä?

Opetushallituksen arvioinnista käy ilmi, että matematiikan oppimistulokset peruskoulun päättövaiheessa ovat heikentyneet kaikilla arvioiduilla osa-alueilla. Suurin lasku aiempaan on tapahtunut luvut- ja laskutoimitukset osa-alueilla, sekä prosenttilaskuissa.

Peruskoulun päättävien matematiikan oppimistulokset

Opetushallitus arvioi keväällä 2011 peruskoulun päättävien matematiikan oppimistuloksia. Mukana otannassa oli 113 koulua ja lähes 5000 oppilasta eri puolilta Suomea (Hirvonen, 2012). Arviointi sisälsi kyselyt oppilaille, opettajille ja rehtoreille, sekä matematiikan tehtäviä oppilaille: päässälasku-, monivalinta- ja ongelmanratkaisutehtäviä. Tehtävät oli luokiteltu viiteen matematiikan osa-alueeseen: algebra, funktiot, geometria, luvut ja laskutoimitukset, sekä tilastot ja todennäköisyys.

Yleistaso arvioinnissa oli samansuuntainen, kuin aiemmissa matematiikan seuranta-arvioinneissa vuosina 1998–2004. Kuitenkin keskimäärin tehtävien ratkaisuosuudet olivat laskeneet kaikilla osa-alueilla. Oppilaat saivat keskimäärin 54 % tehtävien enimmäispistemäärästä

Tytöt luottavat taitoihinsa poikia vähemmän

Tyttöjen ja poikien välillä ei ollut eroa kokonaissuoriutumisessa. Sen sijaan eri osa-alueilla osaamisessa oli eroa sukupuolien välillä: poikien menestys oli tyttöjä parempaa päässälasku- ja monivalintatehtävissä, kun taas tytöt menestyivät poikia paremmin ongelmanratkaisutehtävissä. Arvioinnista saatujen tulosten perusteella tyttöjen ja poikien yhdenvertaiseen oppilasarviointiin tulee jatkossa kiinnittää entistä enemmän huomiota: saman arvosanan todistukseensa saaneista pojat pärjäsivät lähes poikkeuksetta hieman tyttöjä paremmin seuranta-arvioinnissa.

Oppilaille teetetystä kyselystä kävi ilmi, että tyttöjen ja poikien asenteissa matematiikkaa kohtaan oli eroja: kävi ilmi, että pojat suhtautuivat matematiikkaan hieman tyttöjä positiivisemmin.  Suurin ero sukupuolten välillä tuli esille kokemuksessa omasta osaamisestaan: tytöt luottivat osaamiseensa selkeästi poikia vähemmän. Kaikkiaan oppilaat kokivat matematiikan hyödylliseksi oppiaineeksi, mutta eivät juuri pitäneet siitä.


Perustaidot heikkenemässä?

Suurin lasku aikaisempaan osaamiseen verrattuna, seitsemän prosenttiyksikköä, oli nähtävissä lukuihin ja laskutoimituksiin kuuluvissa tehtävissä. Vaikka osaaminen oli yhä keskimäärin hyvällä tasolla, on taitojen heikentyminen tällä osa-alueella huolestuttavaa. Lukujen ja laskutoimitusten osaaminen on perustaito, jolle muu matemaattinen ajattelu ja myöhemmät taidot pohjautuvat. Vielä enemmän 9.-luokkalaisten taidot olivat heikentyneet prosenttilaskuissa, jota ei kuitenkaan arvioinnissa luokiteltu omaksi osa-alueekseen, vaan prosenttitehtävät olivat muiden tehtävien joukossa.

Hyväksytyn rajan (15/80 pistettä) alapuolelle jäi vajaa kolme prosenttia matematiikkaa yleisen oppimäärän mukaan opiskelevista oppilaista. Näistä 37 % ilmoitti oppilaskyselyssä saaneensa tukiopetusta matematiikassa melko usein tai usein, loput 63 % silloin tällöin, harvoin, tai tukiopetukselle ei ole ollut tarvetta.

Yksilöllisen oppimäärän mukaan opiskelevia oli noin 4 % koko oppilasmäärästä. Heidän keskimääräinen ratkaisuosuutensa oli 14 pistettä kaikista tehtävistä ja heistä 60 % jäi alle hyväksytyn rajan. Yksilöllistetyn oppimäärän mukaan opiskelevista 42 % ilmoitti saaneensa tukiopetusta melko usein tai usein. Heistä hyväksyn rajan alapuolelle jäi noin puolet.

Varhaiset taidot ovat tärkeä pohja myöhemmälle matematiikan oppimiselle

Opetushallituksen raportin kehittämisehdotuksissa nostetaan esille huoli perustaitojen heikkenemisestä ja matematiikan osaamistason laskusta, ja vaaditaan, että toimenpiteisiin on ryhdyttävä välittömästi. Konkreettisia toimenpiteitä raportissa ei kuitenkaan ehdoteta. Matematiikan perustaitojen heikkeneminen ei anna aihetta kiinnittää huomiota ainoastaan yläkoulun matematiikan opetukseen, vaan koko peruskoulun matematiikan opiskeluun. Matematiikka on hierarkkisesti rakentuva taitojen kokonaisuus, jossa esi- ja alkuopetuksessa opitut taidot ovat pohja myöhemmälle oppimiselle. LukiMat-palveluun on koottu kattavasti tietoa matematiikan oppimisesta ennen koulun alkua ja ensimmäisinä kouluvuosina, sekä oppimisessa mahdollisesti ilmenevistä pulmista ja niiden tukemisesta.


Lähde:
Hirvonen, K. 2012. Onko laskutaito laskussa? Matematiikan oppimistulokset peruskoulun päättövaiheessa 2011. Koulutuksen seurantaraportit 2012:4. Opetushallitus.

sivun alkuun